Niezbędnym elementem podczas prac związanych z budową domu, jest wykonanie instalacji elektrycznej i uzyskanie niezbędnych certyfikatów, które pozwolą na odbiór budynku. Wymaga to współpracy z elektrykiem, który sumiennie wykona powierzone zadania. Jakie uprawnienia powinien on posiadać i jakie prace wchodzą z zakres kompleksowo wykonanej usługi?

Kwalifikacje niezbędne do wykonania instalacji elektrycznej

Szukając odpowiedniego elektryka, który fachowo wykona instalację elektryczną w domu czy mieszkaniu, warto nie tylko skupiać się na proponowanym budżecie za wykonanie usługi, ale przede wszystkim na kwalifikacjach i doświadczeniu osoby, która podejmuje się realizacji projektu. Poprawne wykonanie instalacji elektrycznej wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i instrumentów, precyzyjnej pracy i znajomości sztuki budowlanej.

Wśród kwalifikacji, którymi powinien móc się wylegitymować elektryk podejmujący się wykonania instalacji, są uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Na tym jednak nie kończy się temat związany z wymaganiami prawnymi – potrzebne będą również certyfikaty energetyczne Warszawa i formalny odbiór budynku, które wymagają uprawnień w zakresie projektowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Podejmując się współpracy z konkretnym podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi, warto się upewnić, że zatrudnieni w niej fachowcy (bądź współpracujące firmy) posiadają oba typy dokumentów.

Jak się upewnić co do poprawnie wykonanej usługi?

Po zakończeniu prac upewnij się, że została wykonana poprawnie. To właśnie wtedy jest najlepszy moment na znalezienie niedoróbek – elektrycy jeszcze są na miejscu, więc ewentualna poprawka będzie mogła przebiec sprawnie i szybko. Ewentualne modyfikacje względem projektu powinny zostać od razu naniesione do dziennika budowy – tak, by uniknąć późniejszych niedomówień i problemów administracyjnych. Wśród wykonanych przez wykonawcę pomiarów powinno znaleźć się – badanie uziemienia i rezystywności gruntu, pomiar funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego, rezystencji izolacji, pomiary urządzeń podczas eksploatacji, zbadana powinna zostać ponadto ciągłość przewodów ochronnych. Na koniec pracy specjalista (lub osoba odpowiedzialna za odbiór pracy) powinien pozostawić Ci sporządzone protokoły wykonanych badań, które wraz ze świadectwami jakości otrzymanymi od producentów wykorzystanych urządzeń powinny zostać włączone do dokumentacji technicznej budynku.